Referenties waterschappen

Een waterschap (ook hoogheemraadschap genoemd) is een bestuursniveau dat de waterhuishouding binnen haar eigen beheersgebied controleert en regelt.

In Nederland zijn momenteel 21 waterschappen actief. De taken van een waterschap zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Naast waterschappen zijn meerdere instanties verantwoordelijk voor de watershuishouding. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan waterbedrijven die water leveren aan o.a. burgers en bedrijven.

invitel heeft in de afgelopen jaren meerdere waterschappen en hoogheemraadschappen ondersteunt bij met name de visievorming rondom de inzet van telecommunicatiemiddelen en -diensten binnen de organisatie en de aanbesteding hiervan. Binnen de visievorming is allereerst aandacht voor de wijze van inrichting van de reguliere telecommunicatieomgeving en het vraagstuk omtrent integratie van vaste en mobiele telefonie. Daarnaast is altijd specifiek aandacht voor de calamiteitenorganisatie, de (data)communicatie naar en vanaf de verschillende locaties (zeker ook ten behoeve van procesautomatisering) en de wijze van communicatie van buitendienst medewerkers.

Waterschap Noorderzijlvest

Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De uitvoerende werkzaamheden in het waterschapsgebied, zoals het onderhouden van rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen, kanalen en sloten worden gedaan door 120 buitendienstmedewerkers. Lees meer »

Waterschap Hunze en Aa's

Vanaf 1 januari 2000 verzorgt het Waterschap Hunze en Aa's in Noord-Oost Drenthe en Oost-Groningen alle taken die betrekking hebben op het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. Lees meer »

Wetterskip Fryslan

Wetterskip Fryslân beheert het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Met ruim 650 medewerkers zorgt het waterschap dagelijks voor schoon water en droge voeten. Lees meer »

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland telt circa 700 medewerkers. Het gebied waarin Rijnland werkt, strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Lees meer »

Hoogheemraadschap van Schieland

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is per 1 januari 2005 tot stand gekomen na een fusie tussen het hoogheemraadschap van Schieland en het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard en een deel van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Lees meer »

Waterschap de Dommel

Waterschap de Dommel is één van de drie waterschappen die in Noord Brabant actief zijn en zorgt voor schoon, veilig, voldoende, natuurlijk en mooi water in Midden-Brabant. Lees meer »

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden Nederland. Lees meer »

2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.