Referenties onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gegroeid. De groei zal de komende jaren stabiliseren en waarschijnlijk zelfs dalen, met als oorzaak de sinds 2000 in gang gezette geboortedaling.

Doordat relatief meer jongeren onderwijs volgen, zijn de onderwijsloopbanen steeds langer geworden. De verwachting is dat de gemiddelde verblijfstijd in het voltijd onderwijs nog verder zal groeien. Ook onder volwassenen neemt de onderwijsdeelname toe. De kenniseconomie vraagt dat mensen zich tijdens hun leven blijven ontwikkelen, dat ze blijven werken en leren. Dit betekent dat ook na afsluiting van het reguliere onderwijs een leven lang leren de levenshouding van elke Nederlandse burger moet worden.

invitel adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij uiteenlopende vraagstukken rondom zowel telecommunicatie als ICT voorzieningen. Met name binnen het onderwijs ziet invitel een steeds verdergaande digitalisering plaatsvinden. Om deze digitalisering in de praktijk te realiseren is een visie op alleen telefonie niet langer afdoende, telecommunicatievoorzieningen zullen vanuit een bredere scope bekeken moeten worden om invulling te geven aan alle randvoorwaarden. Digitalisering vraagt immers om up to date en betrouwbare ICT middelen en diensten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan unified communications, koppelen van voorzieningen met Office365, WiFi, breedband internet, maar ook de introductie van digiboards en de integratie daarvan met middelen van leerlingen (zoals laptops en tablets).

Binnen projecten op het gebied van visievorming en beleidsontwikkeling tot het rechtmatig aanbesteden van ICT middelen en diensten heeft invitel diverse rollen vervuld voor zowel primair, voortgezet als hoger onderwijs instellingen. De behoefte aan ICT middelen en diensten binnen de onderwijswereld loopt zeer uiteen. invitel heeft oog hiervoor en zal binnen een besluitvormingstraject altijd streven naar een breed draagvlak om de daadwerkelijke uitrol zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het hoeft geen betoog dat een optimalisatie van de ICT voorzieningen legio kansen biedt om vorm te geven aan digitalisering. Zodra de juiste randvoorwaarden zijn ingevuld kan de introductie van diverse innovaties zoals de ondersteuning van tablets in de klas, flipping the classroom en digitaal toetsen optimaal plaatsvinden. Het spreekt voor zich dat naast de technische aspecten in ruime mate ook aandacht dient te zijn voor organisatorische aspecten en gevolgen.    

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2008 vierde zij haar 210-jarig bestaan. Lees meer »

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614. Deze traditie heeft de eerste vrouwelijke student en de eerste vrouwelijke lector in Nederland voortgebracht. Ook de eerste Nederlandse ruimtevaarder en de eerste president van de Europese Centrale Bank hebben hun studie aan de RUG voltooid. Lees meer »

O2G2

Per 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen verzelfstandigd en ondergebracht in een nieuwe stichting: de Openbaar Onderwijs Groep Groningen of kortweg O2G2. Lees meer »

2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.